ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Στο Building the Entrepreneurial Capacity for Migrants through Online Learning (BECFM- TR01-KA204-077633) Project, θα παρέχεται διαδικτυακή εκπαίδευση για την υποστήριξη της απασχόλησης μεταναστών που ζουν στην περιοχή και στην ΕΕ και προσφύγων με καθεστώς προσωρινής προστασίας στο πλαίσιο αξιοπρεπούς εργασίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μεταναστών, των προσφύγων και των ντόπιων στην επιχειρηματική ζωή, στοχεύεται η ένταξή τους στην αγορά εργασίας με κατάρτιση, ιδίως διαδικτυακή εκπαίδευση στη γλώσσα και την επιχειρηματικότητα.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η παροχή κατάρτισης σε πρόσφυγες, μετανάστες και Σύρους υπό προσωρινή προστασία, οδηγώντας σε καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και συνθήκες διαβίωσης, στοχεύει στην αύξηση της επιχειρηματικής ικανότητας μέσω της κατάρτισης και στην ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών μηχανισμών, για την αύξηση της γνώσης , δεξιότητες και ικανότητες των προσφύγων για τη διευκόλυνση των ευκαιριών απασχόλησης και της ένταξης στην αγορά εργασίας.

Ο συγκεκριμένος στόχος του έργου:

  • Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, ο εντοπισμός των αναγκών για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας και η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους για έναρξη,
  • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μεταξύ προσφύγων και μεταναστών υπό προσωρινή προστασία που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και να συμβάλουν στην οικονομία της χώρας,
  • Αύξηση της συμβατότητας της εκπαίδευσης και των προσόντων των προσφύγων και των μεταναστών με την αγορά εργασίας στη χώρα υποδοχής,
  • Ενίσχυση του δικτύου/συνεργασίας μεταξύ προσφύγων και μεταναστών υπό προσωρινή προστασία και του επιχειρηματικού κόσμου,
  • Προσαγωγή μεταναστών και προσφύγων που ζουν μακριά από τα προσόντα και τις δεξιότητες εργατικού δυναμικού τους, προσδιορίζοντας τις ικανότητές τους και παρέχοντας κοινωνική και οικονομική συνεισφορά στη χώρα υποδοχής,

Στο πλαίσιο του έργου BECFM,

  • Η εκπαίδευση θα παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης για την αύξηση της επιχειρηματικής ικανότητας των μεταναστών και των κατοίκων της περιοχής,
  • Θα δοθεί εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα σε πρόσφυγες κατά την έναρξη μιας επιχείρησης
  • Θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα,
  • Θα παρέχονται διαδικτυακά προγράμματα εκπαίδευσης και εκπαίδευσης F2F για εκπαιδευτές/πρόσφυγες/μετανάστες
  • Θα δοθούν καθοδήγηση, ενημερωτικές συναντήσεις, διαδικτυακή εκπαίδευση και εκπαίδευση γλώσσας και επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, θα προετοιμαστούν ενότητες για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.